Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 300/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowej Soli z 2015-02-20

Sygn. akt IVP 300/14

POSTANOWIENIE

Dnia 10 luty 2015 r.

Sąd Rejonowy w Nowej Soli – IV Wydział Pracy w składzie:

Przewodniczący: Wiceprezes SR Andrzej Bogucki

Protokolant: sekretarka Anna Rozmianiec

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 roku w Nowej Soli na rozprawie

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o.

przeciwko W. N. (1)

o odszkodowanie

postanawia:

postępowanie w sprawie zawiesić (art. 177 § 1 pkt. 1 kpc)

Sygn. akt IVP 300/14

UZASADNIENIE

Powód – Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. – wniósł w pozwie o zasądzenie od pozwanego W. N. (1) kwoty 17.300 zł tytułem odszkodowania z art. 61 1 k. p. (k. 2 – 4).

W odpowiedzi na pozew pozwany W. N. (1) wniósł o oddalenie powództwa (k. 39 -44).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zarząd powoda - Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o., jest dwuosobowy, a do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu. Dla czynności przekraczających 100.000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (dowód: podpis KRS k. 17-11).

Aktualnie funkcję prezesa zarządu powoda pełni C. R. (1), a funkcję wiceprezesa zarządu T. P. (1). Obaj członkowie Zarządu są jednocześnie wyłącznymi udziałowcami powoda, a ich udziały są równe (dowód: podpis KRS k. 17-11).

Na rozprawie w dniu 09.12.2014r. za powoda stawili się obaj członkowie Zarządu i bezpośrednio po wywołaniu sprawy Prezes Zarządu C. R. przedłożył Sądowi wypowiedzenie pełnomocnictwa do reprezentowania powoda w sprawie udzielone uprzednio w imieniu powoda przez Wiceprezesa Zarządu T. P. (1) i wniósł o odroczenie rozprawy. Wiceprezes T. P. sprzeciwił się wypowiedzeniu pełnomocnictwa i wnioskowi o odroczenie rozprawy. W tym momencie ustanowiony przez Prezesa T. P. pełnomocnik procesowy powoda radca prawny N. M. – substytut adw. A. G., stwierdziła kolizję stanowisk procesowych członków Zarządu powoda (k. 70 -56, 4).

W następstwie kolizji stanowisk procesowych członków Zarządu powoda Sąd ogłosił postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie na podstawie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. (k. 71).

Po przeanalizowaniu poza rozprawą stanu prawnego sprawy Sąd postanowieniem z dnia 10.12.2014r. wydanym na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. uchylił postanowienie z dnia 09.12.2014r. o zawieszeniu postępowania (k. 74), a następnie wezwał każdego z członków Zarządu powoda do przedłożenia w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. uchwały Zarządu powoda podjętej na podstawie art. 208 § 4 KSH wskazującej imiennie członka Zarządu powoda uprawnionego do podejmowania w imieniu powoda dalszych czynności procesowych w sprawie (k. 75 – 78). W zakreślonym terminie pełnomocnik powoda adw. A. G. ponownie ustanowiony do sprawy przez Wiceprezesa Zarządu T. P. przedłożył Sądowi żądaną uchwałę (k. 90 – 97), w następstwie czego Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy. Na rozprawie w dniu 10.02.2015r. za powoda ponownie stawili się obaj członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu zgodnie poparli powództwo jednak Prezes C. R. ponownie sprzeciwił się udziałowi w sprawie w charakterze pełnomocnika powoda adw. A. G.. Prezes C. R. przedłożył ponadto Sądowi odpis pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu powoda z dnia 24.12.2014r. ustanawiającej Wiceprezesa T. P. na członka Zarządu uprawnionego do podejmowania czynności sądowych między innymi w sprawie przeciwko W. N. wraz z dowodem nadania przesyłki z pozwem do Sadu Okręgowego w Poznaniu (k. 111 -136). Na rozprawie w dniu 10.02.2015r. Sąd dodatkowo poddał stronom pod rozwagę możliwość zakończenia sprawy ugodą sądową, jednak także w tym zakresie stanowiska obu członków Zarządu powoda okazały się rozbieżne. Prezes Zarządu C. R. wyraził wolę zawarcia ugody z pozwanym poprzez ugodzenie się na 30% kwoty zgłoszonej w pozwie z uwagi na zasługi pozwanego dla firmy, jednak Wiceprezes T. P. sprzeciwił się temu podnosząc, iż z uwagi na straty, jakie spowodowało nagłe odejście pozwanego z firmy, ewentualna ugoda może dotyczyć minimum 75% kwoty zgłoszonej w pozwie (k.140).

Sąd zważył , co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym postępowanie w sprawie należało zawiesić na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem co do zasady zależność postepowania cywilnego od wyniku innego postępowania cywilnego występuje wtedy, gdy kwestia będąca lub mająca być przedmiotem innego postępowania stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym (patrz ostatnio: postanowienie Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24.02.2014r. I ACz 272/14, wyd. Lex nr 1469494), ale zależność, o której mowa w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. nie wyczerpuje się w tego rodzaju zależności. Jak wynika z treści art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. podstawą zawieszenia postępowania na podstawie analizowanego przypisu może być każda prawna zależność rozstrzygnięcia sprawy od innego toczącego się postępowania cywilnego, a więc zależność nie tylko w aspekcie materialnoprawnym, ale także w aspekcie procesowym. W niniejszej sprawie zależność rozstrzygnięcia sprawy od wyniku innego toczącego się postepowania cywilnego wyraża się właśnie w aspekcie procesowym. W niniejszej sprawie ujawnił się konflikt pomiędzy członkami Zarządu powoda, z których każdy jest uprawniony jednoosobowo do reprezentowania Spółki w sprawach do 100.000 zł, a więc także w niniejszej sprawie, dotyczący czynności procesowych podejmowanych w sprawie. Konflikt ten istnieje pomimo formalnego popierania powództwa przez obu członków Zarządu i dotychczas znalazł wyraz w różnicach pomiędzy członkami Zarządu w kwestii udzielenia pełnomocnictwa procesowego adw. A. G., w kwestii odroczenia rozprawy w dniu 09.12.2014r. i w kwestii warunków ewentualnej ugody sądowej. Konflikt pomiędzy członkami Zarządu powoda w kwestiach procesowych uniemożliwia prowadzenie postępowania w niniejszej sprawie. Prowadzenie postępowania jest niemożliwe w sytuacji, gdy jeden z członków Zarządu ustanawia adw. A. G. pełnomocnikiem procesowym powoda, a drugi członek Zarządu pełnomocnictwo to cofa, po czym pierwszy członek Zarządu ponownie ustanawia adw. A. G. pełnomocnikiem powoda itd. Prowadzenie postępowania jest niemożliwe także w sytuacji gdy członkowie Zarządu powoda formułują w imieniu powoda różne warunki ewentualnej ugody. Dodać należy, iż konflikt między członkami Zarządu powoda w zakresie czynności procesowych podejmowanych w sprawie może dotyczyć praktycznie każdej następnej czynności procesowej. Kwestię sanacji konfliktu pomiędzy członkami zarządu spółki z o.o. w zakresie prowadzenia spraw spółki reguluje art. 208 § 4 KSH, w związku z czym w toku postępowania Sąd stwierdził potrzebę przedłożenia przez powoda uchwały Zarządu podjętej w trybie art. 208 § 4 KSH, wskazującej imiennie członka Zarządu powoda uprawnionego do podejmowania w sprawie w imieniu powoda czynności procesowych i powód żądaną uchwałę przedłożył. Na rozprawie w dniu 10.02.2015r. Prezes Zarządu C. R. podał jednak, iż złożył do Sadu Okręgowego w Poznaniu pozew o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały i przedłożył do akt sprawy dowód pocztowego nadania przesyłki z pozwem. W ocenie Sądu od wyniku wszczętego przez Prezesa Zarządu powoda C. R. postępowania cywilnego zależy rozstrzygnięcie niniejszej sprawy w tym sensie, iż w ogóle warunkuje powadzenie postępowania prowadzącego do rozstrzygnięcia sprawy. W uznaniu, że wszczęte przez Prezesa Zarządu powoda C. R. postępowanie już się toczy nie sprzeciwia się okoliczność, iż drugiemu z członków Zarządu powoda nie został jeszcze doręczony odpis pozwu. Dodać należy, iż zależność wszczętego przez Prezesa Zarządu C. R. postępowania cywilnego dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy może wynikać zarówno z treści ewentualnego merytorycznego orzeczenia, jakie zapadnie w tamtej sprawie, jak również z faktu ewentualnego zwrotu pozwu ze względów formalnych. W tym drugim przypadku możliwe będzie kontynuowanie postepowania w niniejszej sprawie z uwzględnieniem skutków uchwały Zarządu powoda podjętej w dniu 24.12.2014r.

Mając powyższe na względzie należało orzec, jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Andrzej Bogucki
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowej Soli
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Bogucki
Data wytworzenia informacji: